huongtrinhj: don gi?n, th?t thà

My Details

More About Me

tôi ly hôn cách dây 15 nam hi?n s?ng cùng 2 con : gái 28 tu?i và Trai 22 tu?i .Tôi tìm ngu?i yêu và hi?u mình , bi?t tôn tr?ng và giúp d? m?i ngu?i...thích du l?ch d? tìm hi?u van hóa c?a các vùng mi?n

More about my Match

toi tìm ngu?i yêu và hi?u mình , bi?t tôn tr?ng và giúp d? m?i ngu?i...thích du l?ch d? tìm hi?u van hóa c?a các vùng mi?n

Occupation

công vi?c c?a toi là làm nail

Like
Favorite
Back to Top
ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »