Truegentle: Hii friend.

My Details

More About Me

Jien persuna semplici naf inhobb hafna u inhobb insiefer. il hajja sabiha.

More About my Match

Ma tantx nghid li din hi lobgha
L imhabba mhiex xi lobgha imma sfortunatament
Hawn hafna min jilghab bl imhabba ta haddiehor
Jien ragel semplici nixtieq nibda relazzjoni ma xi hadd li tkun taf thobb bhal ma naghmel jien
Il hajja sabiha tkun mimlija bl imhabba ta xi hadd
Hossok hielsa biex tibghat email tidejaq xejn jien bniedem semplici u karatru helu

Occupation

Jien nahdem l palazz ta san anton mal President Niehu hsieb l annimali ta kitchen garden u tal palazz.

Like
Favorite
Back to Top
ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »